Regulamin Promocji (ZŁY)

 

 

Regulamin promocji w sklepie internetowym Timberland.pl

 

 

Organizator

Organizatorem wszystkich promocji (zwanych dalej w niniejszym regulaminie z osobna promocją lub łącznie promocjami) przeprowadzanych poprzez sklep internetowy Timberland.pl  (zwanego dalej w niniejszym regulaminie sklepem internetowym) jest Marketing Investment Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. . z siedzibą w Krakowie (31- 871), os. Dywizjonu 303, pawilon 1, (zwana dalej w niniejszym regulaminie Organizatorem).

 

Regulamin

Niniejszy regulamin, zawiera listę wszystkich aktualnie odbywających się promocji w sklepie internetowym Timberland.pl. Niniejszy regulamin stanowi wyłączną podstawę i zasady przeprowadzenia promocji w nim określonych.

 

Uczestnicy promocji

Poszczególne promocje są skierowana tylko i wyłącznie do Klientów zarejestrowanych w sklepie internetowym, którzy poprzez sklep internetowy dokonają zakupu określonych produktów oferowanych przez Organizatora. W takim przypadku, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, Klienci otrzymują specjalne uprawnienia, które określone są poniżej, z osobna dla każdej z promocji.
Typy promocji, czas oraz miejsce trwania promocji

 

Organizator organizuje następujące typy promocji:

1. Promocja jednodniowa, trwająca 24 godziny, od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia, lub do wyczerpania zapasów

2. Promocja długoterminowa, trwająca do wyczerpania zapasów lub do odwołania
 

Promocje są organizowane w sklepie internetowym Timberland.pl.

 

ad.1 Rodzaje i zasady promocji jednodniowych

 

---



ad. 2 Rodzaje i zasady promocji długoterminowych

 

---

 

Informacja o konkursie

Wszelkie informacje o promocjach można uzyskać od Organizatora, który na żądanie Klienta ma obowiązek udostępnić niniejszy „Regulamin promocji w sklepie internetowym Timberland.pl” jak również na niniejszej stronie internetowej sklepu Timberland.pl.

 

Spory

Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem promocji w sklepie internetowym Timberland.pl należy przedkładać na piśmie w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

 

Zwroty

1. Zasady zwrotów w promocjach typu gratis.

W przypadku zwrotu przez Klienta rzeczy zakupionej w promocji na którą został udzielony extra dodatkowy rabat, Uczestnikowi zwracana jest tylko i wyłącznie cena rzeczywiście przez niego uiszczona za tę rzecz.
W przypadku zwrotu przez Klienta rzeczy zakupionej w promocji do której został dołączony produkt lub usługa gratis (dalej jako „gratis”), Klient zobowiązany jest także do zwrotu gratisu lub jego wartości. W przypadku gdy Klient nie dołączy do zwracanego produktu otrzymanego gratisu, Klientowi zwracana jest cena przez niego uiszczona za produkt objęty promocją pomniejszona o cenę gratisu. W przypadku zwrotu przez klienta rzeczy zakupionej w niniejszej promocji wraz z otrzymanym gratisem, Klientowi zwracana jest cena przez niego uiszczona.

 

2. Zasady zwrotów w promocjach typu rabat.

W przypadku zwrotu przez Klienta rzeczy zakupionej w promocji na którą nie został udzielony extra dodatkowy rabat, Klient traci prawo do otrzymanego extra dodatkowego rabatu na zakup jednego produktu z grupy towarów objętych rabatem. W sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi zwracana jest cena jaką uiścił za zakup zwracanej rzeczy pomniejszona o kwotę rabatu jaki został udzielony na zakup jednego produktu z grupy towarów objętych rabatem w ramach niniejszej promocji.

 

Warunki obowiązywania promocji.

•    promocja trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie promocji lub do wyczerpania towaru objętego promocją
•    w uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania promocji
•    w przypadku braku towaru objętego promocją lub gratisów, Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
•    Klient dokonujący zakupu produktu objętego promocjami akceptuje jednocześnie regulamin sklepu internetowego Timberland.pl
•    Realizacja zamówienia objętego promocjami odbywa się na zasadach opisanych w regulaminie sklepu Timberland.pl
•    zakup produktów musi być uwidoczniony na jednym paragonie
•    promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu za wyjątkiem promocji uprawniającej do darmowej dostawy przesyłki zawierającej zakupiony/ne produkt/y