Polityka prywatności

Administratorem sklepu Timberland.pl, jest Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.529,50 PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze sklepu Timberland.pl , poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

Anonimowość:
Użytkownicy korzystający ze sklepu Timberland.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń, wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

Dlaczego zbierane są i w jakich celach informacje o Użytkowniku ?
Poza celami, którym służy sklep Timberland.pl, administrator serwisu zbiera informację o Użytkowniku w następujących celach :
 
  • reakcja na prośby, uwagi lub reklamacje Użytkowników
  • personalizacja przeglądanych przez danego Użytkownika stron sklepu Timberland.pl
  • sprawdzanie i identyfikacja uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu Timberland.pl zapobieganie problemom jakie mogą pojawić się w funkcjonowaniu sklepu Timberland.pl
  • wysyłanie do Użytkowników informacji o produktach, usługach i promocjach sklepu Timberland.pl, lub jego partnerów


Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w sklepie Timberland.pl. Każdy Użytkownik ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
z dopiskiem "Timberland.pl"

Zarejestrowanie się w sklepie Timberland.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika.

Ochrona danych
Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój sklepu Timberland.pl mogą powodować, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o czym Administrator będzie zawsze informował na łamach serwisu.

Statystyka
Na podstawie uzyskanych od Użytkowników informacji i danych technicznych (np. cookies logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawnianie podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Uwagi praktyczne dot. korzystania ze sklepu Timberland.pl. Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług sklepu Timberland.pl wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników sklepu Timberland.pl dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjna na adres:

Marketing Investment Group Spółka S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków
z dopiskiem "Timberland.pl"
 

Wyjaśnienie użytych pojęć:
(na podstawie www.wikipedia.pl)

cookie - Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i "historii" jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, "koszyków zakupowych" w internetowych sklepach itp.

log systemowy - Informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP - liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
Adres IP nie jest "numerem rejestracyjnym" komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych.
W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).